Уебдизайн и изработка на уебсайтове

Общи положения и етапи  за изграждане на уебсайт.

В рамките на тези общи условия влизат взаимоотношенията между клиентът, поръчващ изработка на уебсайт, наричан по-долу Възложител и София - Принт ООД като собственик на http://webdesign-123.com, наричан по-долу Изпълнител.


София Принт е дружество специализирано в изработката на печатни и интернет рекламни материали. Данните по регистрация на компанията могат да бъдат намерени на страницата за контакти адрес https://webdesign-123.com/kontakti/.


В обхвата на общите условия влизат понятията
хостинг - дисковото пространство на интернет сървър, където са разположени файловете на сайта. Достъпът до него се осъществява чрез контролен панел и FTP потребител.
домейн - името, което интернет интернет потребителите ще използват за достъп до сайта.
уебсайт - сбор от интернет страници, модули /плъгини/, графични изображения и програмен код обединени в общо хостинг пространство.
начална страница - страницата, която представлява входната точка при първоначално посещение на сайта чрез използване на неговото домейн име.
вътрешна страница - всички страници различни от началната страница. Могат да бъдат с различни визии според различните изисквания на дизайна.
базова структура - обща структура на всички страници на сайта.
готова тема - тема, която е предмет на комерсиално или некомерсиално разпространение и която в зависимост от лиценза си може да бъде използвана от един или повече сайта.
графичен дизайн - за разлика от готовата тема това е уникален дизайн разработен специално за проекта на сайта. На базата на този дизайн се разработва програмен код, който да го визуализира и управлява.
стоково изображение - изображение, което се придобива чрез закупуването му от сайтове доставчици на изображения.
модули и плъгини - допълнителна програмна функционалност, която допълва поведението, външния вид и потребителското изживяване при посещение на определени интернет страници
cms - система за управление на съдържанието с помощта на която потребителят може да създава, управлява и изтрива съдържанието на сайта.

Етапи и конкретни положения при изработката на сайта.
След дефиниране на изискванията към крайния продукт - уебсайт с определен външен вид, начин на управление и поведение се пристъпва към следните етапи от изпълнението на проекта.
1. В седемдневен срок след подписването на договора за изпълнение Възложителят осигурява необходимите изходни материали - лога, изображения и текстов материал, както и потребителско име и парола за достъп до контролния панел и FTP достъп на хостинга на Възложителя. В рамките на този срок той е необходимо да предаде на Изпълнителя петдесет процента от договорената за изпълнението сума. Изпълнителят се грижи за опазване на предоставение му материали и запазва конфиденциалност за взаимоотношенията му с Възложителя, проекта и етапите от неговото изпълнение.


2. Изпълнителят предоставя на Възложителя проект за функционалности, избор на тема и ако е предмет на договора графичен проект, на базата на която ще бъде изпълнен сайта. В рамките на този етап и след особрението на Възложителя може да се наложи закупуването на стокови изображения, които да променят цената за изпълнение. Одобрението на графичния дизайн/темата следва за бъде извършено от Възложителя в рамките на 4 работни дни. В рамките на този срок Възложителят може да изложи своите аргументи за промяна на тези компоненти на проекта. Ако това не бъде декларирано изрично се приема, че проектът е бил одобрен.


3. Изпълнителят осигурява временно хостинг пространство на свой или нает сървър и предоставя на Възложителя потребителско име и парола, чрез които последният ще може да следи непрекъснато изграждането на бъдещият уеб сайт, както и да дава мнения, насоки и одобрения за етапите от изграждането му. Ако Възложителят желае промени, различаващи се от първоначално одобрените, това може да доведе до изграждане на проекта отново с всички произтичащи от това последствия - промяна в сроковете, необходимите изграждащи компоненти и цената.


4. Предсочно прекратяване на договора може да бъде извършено от всяка една от страните с двуседмично предизвестие, като ако това бъде извършено от Изпълнителят, то той е задължем в рамките на седем работни дни да върне предоставената му сума за предплата. Ако предсрочното прекратяване на изпълнението бъде пожелано от страна на Възложителя, то той заплаща само извършената работа до момента.


5. Изпълнителят уведомява, че изграждането на уеб сайта е извършено и в рамките на 4 работни дни трябва да получи окончателното одобрение или зргументиран отказ на изпълненият проект. В случай на искане за промяна в сила влизат последствията по точка 3.


6. Изпълнителат уведомява Възложителя, че изграждането на сайта е завършено. След одобрение на изпълнения проект Възложителят заплаща останалите петдесет процента от договорената за изпълнението сума срещу издадена от Изпълнителя проформа-фактура, а Изпълнителят от своя страна издава фактура в рамките на 3 работни дни след получаване на плащането. Изпълнителят се задължава в рамките на 7 работни дни да инсталира сайта на хостинга на Възложителя. Ако в рамките на този срок Изпълнителят има технически пречки от страна на хостинг-компанията на Възложителя той изисква от Възложителя тяхното отстраняване, за да може проектът да бъде инсталиран и изпълнението да бъде завършено.


7. Изпълнителят предава на Възложителя паролите за достъп до администрацията на сайта и провежда обучение за управлението му в рамките на 4 работни часа. Възложителят като субект на авторските права е длъжен да промени паролите за достъп, за да прекрати достъпът на Изпълнителят до административния панел на сайта с изключение на случаите, когато Възложителят изисква последваща поддържа от страна на Изпълнителя, което трябва да удостовери предварително.


Всички изображения и графични проекти стават обект на авторско право, собственост на Възложителя. Изключение може да бъдат само стоковите изображения в зависимост от лиценза им при закупуване.
Споровете между страните се решават чрез преговори между Възложителя и Изпълнителя и ако те не дадат резултат се отнасят до компетентните съдебни органи.
За всички неуредени с тези общи условия въпроси се прилагат положенията на националното и европейско законодателство.

гр. София,
ул. Софроний Врачански 36
0898 455 092
02 831 00 54
ask@webdesign-123.com
office@sofiaprint.com
Webdesign-123.com, 2020
closemap-markerbarscaret-downenvelopecopyrightvolume-control-phone